NL

Terug

 • Meer dan 20.000 producten op voorraad
 • Showroom Amersfoort
 • Producten uit eigen fabriek

Algemene voorwaarden

van Labelwise B.V., gevestigd te (7821 AS) Emmen, aan de Tweede Bokslootweg 14

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1.1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de ‘Voorwaarden’) maken deel uit van elke tussen Labelwise B.V. (hierna te noemen: ‘Labelwise’) enerzijds en enige derde (hierna te noemen: ‘Koper’) anderzijds gesloten overeenkomst en alle door Labelwise verstrekte offertes, met betrekking tot de levering van roerende zaken.

1.2. De Voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen Labelwise en Koper zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen Labelwise en Koper, zelfs indien bij totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van de Voorwaarden is verwezen.

1.3. Afwijkingen van de Voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en Labelwise de afwijkingen schriftelijk heeft geaccepteerd. De afwijkingen gelden uitsluitend voor de offerte of de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

1.4. Gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling uit de Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet aan.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Elke offerte van Labelwise is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat het onherroepelijk is, en vervalt van rechtswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, na verloop van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Offertes van Labelwise kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard.

2.2. Overeenkomsten tussen partijen komen eerst tot stand doordat namens Labelwise door daartoe bevoegde personen de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk is bevestigd aan Koper of doordat door Labelwise zonder voorbehoud op voor Koper kenbare wijze uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Niettegenstaande het vorenstaande is Labelwise, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eerst verplicht om tot uitlevering van de bestelde zaken over te gaan indien de totale minimale orderwaarde is bereikt zoals deze geldt voor het land waarin Koper is gevestigd dan wel zoals specifiek vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging van Labelwise. Labelwise heeft het recht om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Labelwise’s rechten onder art. 15, met Koper tot stand gekomen overeenkomsten te ontbinden of door opzegging te beëindigen ingeval niet binnen een periode van zes weken nadat de (eerste) overeenkomst tot stand is gekomen, de hiervoor bedoelde minimale orderwaarde daaronder is bereikt.

2.3. Wijzigingen of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst evenals nevenafspraken zijn slechts bindend indien deze door Labelwise schriftelijk aan Koper zijn bevestigd.

2.4. Tekeningen, afbeeldingen, maten of andere leverdata zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 
Artikel 3 – Prijzen

3.1. Alle door Labelwise in haar offertes genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, niet bindend.

3.2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

3.3. Er wordt uitsluitend geleverd aan bedrijven met een geldig BTW nummer. Voor Nederlandse en Belgische consumenten verwijzen wij naar het verkoopplatform Livin24. Duitse consumenten kunnen bestellen op het Duitse platform Livin24.de.

Artikel 4 – Levering

4.1. Als Labelwise een tekening, foto, model, ontwerp, berekening of andere gegevens toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De uiteindelijk te leveren zaken kunnen van het getoonde afwijken.

4.2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering franco inclusief rechten. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen het magazijn van Labelwise verlaten. De goederen zijn vanaf levering voor risico van Koper.

4.3. Koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment van levering. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper dient in dat geval de opslagkosten te betalen, onverminderd het recht van Labelwise om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

4.4. Koper is, op straffe van verval van recht, verplicht het geleverde binnen 7 werkdagen na feitelijke aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen, dan wel deze controle uit te (laten) voeren na mededeling van Labelwise dat de goederen ter beschikking van Koper staan. Beschadigde of onvolledige zaken worden door Labelwise slechts teruggenomen en (eventueel) vervangen voor zover deze in de originele verpakking worden geretourneerd.

Artikel 5 – Deelleveringen
 
Labelwise behoudt zich het recht voor te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Voorwaarden.

Artikel 6 – Levertijd

6.1. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Labelwise is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook. Overschrijding van de levertijd verplicht Labelwise niet tot enige vergoeding en geeft Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. afname te weigeren, dan wel zich op opschorting te beroepen van enige verplichting van Koper.

Artikel 7 – Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, verstaan: werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) in het bedrijf van Labelwise, een algemeen gebrek aan materiaal en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en algemene vervoersbelemmeringen, de (al dan niet toerekenbare) niet nakoming door leveranciers van Labelwise, werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) en personeelsgebrek.

7.2. Gedurende een periode van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Labelwise opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Labelwise niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door opzegging of ontbinding te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking bestaat.

7.3. Labelwise is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds is verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

7.4. Labelwise heeft ook het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat Labelwise de prestatie al had moeten leveren.

Artikel 8 – Garantie

8.1. Met inachtneming van hetgeen elders in de Voorwaarden is bepaald, staat Labelwise er voor in dat het door haar geleverde c.q. de door Labelwise verwerkte/gebruikte materialen gedurende 12 maanden na levering voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen. Indien Koper genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Labelwise, zulks te harer keuze, ofwel overgaan tot reparatie van het geleverde, ofwel tot vervanging daarvan, ofwel tot (al dan niet partiële) ontbinding van de overeenkomst in combinatie met pro rato restitutie van het door Koper reeds betaalde en alsdan zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Labelwise biedt op alle producten een algemene garantie van één jaar. Op metaalonderdelen en houten framewerken wordt een garantie van twee jaar gegeven.

Uitzonderingen op garantie:

 • Verkleuring van kussens door bijvoorbeeld spijkerbroekstof worden niet meegenomen onder de garantievoorwaarden.
 • Roest aan metaalonderdelen door buitengebruik van binnen meubilair valt niet binnen de garantievoorwaarden.
 • Labelwise kan geen garantie geven op het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen op het door Labelwise geleverde meubilair.
 • Labelwise kan geen garantie geven op schade door meubilair gebruik voor andere doeleinden.
 • Labelwise kan geen garantie dragen op mankementen zoals krassen en scheuren door eigen toedoen.
 • Reguliere gebruikersslijtage wordt niet meegenomen onder de garantievoorwaarden.

Voor alle Labelwise producten biedt Labelwise geschikte beschermings- en onderhoudsproducten. Labelwise verwacht dat de klant de verantwoordelijk neemt om zijn of haar meubels middels de bijgevoegde voorschriften beschermt.

8.2. Voormelde garantieverplichting vervalt indien:

a. Koper zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Labelwise;
b. Koper het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt;
c. Koper het geleverde op (naar Labelwise’s redelijk oordeel) onoordeelkundige wijze heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;
d. Koper zijn verplichtingen jegens Labelwise niet nakomt;
e. Koper zijn informatieverplichtingen overeenkomstig art. 8.7 niet is nagekomen;
f. Koper anderszins geheel of gedeeltelijk schuld heeft aan het gebrek aan het geleverde.

8.3. Eventuele kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van Koper.

8.4. Garantie voor door Labelwise elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan.

8.5. De garantietermijn wordt na garantiereparaties niet verlengd.

8.6. Het feit dat Koper aanspraak maakt op garantie ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen, zoals betaling en afname uit hoofde van de met Labelwise gesloten overeenkomst(en).

8.7. Koper dient, indien het geleverde geheel of gedeeltelijk uit glas bestaat, de klant deugdelijk te informeren over de eigenschappen van en omgang met dit materiaal en, meer in het bijzonder, over het feit dat zelfs minieme beschadigingen bij gehard glas al tot spanningsverschillen en opvolgende (glas)breuk kunnen leiden.

Artikel 9 – Reclame

9.1. Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk en met inachtneming van de termijn genoemd in art. 4.4, binnen 7 werkdagen nadat de gebreken zijn geconstateerd, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) en de vermeende grondslag van de aansprakelijkheid van Labelwise tot vervanging, herstel of schadevergoeding. Niet of onvoldoende gemotiveerde klachten worden door Labelwise niet in behandeling genomen. Het is Koper bekend dat, indien de goederen uit glas zijn vervaardigd, ook minieme en wellicht op het eerste gezicht onbeduidende beschadigingen op den duur tot (glas)breuk kunnen leiden, zodat ook dergelijke beschadigingen gemeld dienen te worden.

9.2. Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Labelwise in behandeling genomen.

9.3. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na Labelwise’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring, onder de door Labelwise te bepalen voorwaarden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van Labelwise jegens Koper is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming door Labelwise van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 8.

10.2. Aansprakelijkheid van Labelwise voor door haar gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten behoudens voor zover deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Labelwise. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Labelwise voor indirecte- en gevolgschade welke door Koper wordt geleden als gevolg van een door Labelwise gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Labelwise’s verplichtingen onder enige overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, immateriële schade, gemiste kansen en aantasting van de goede naam, tenzij deze schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Labelwise.

10.3. De aansprakelijkheid van Labelwise voor directe door Koper geleden schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming zijdens Labelwise in de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper onder een met Koper gesloten overeenkomst, is beperkt tot die gevallen waarin Koper bewijst dat de schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en is voorts per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis(sen) in de nakoming waarvan Labelwise aldus toerekenbaar tekort is geschoten en alsdan per geleverde zaak, met een maximum van € 2.500,-- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tenzij uit een van de volgende artikelleden een verdergaande beperking voortvloeit.

10.4. Iedere vordering jegens Labelwise op basis van een met Labelwise gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van een jaar, tenzij voordien rechtsgeldig een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop Koper zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden.

10.5. Alle verweermiddelen die Labelwise aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens Koper worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.

10.6. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Labelwise kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Labelwise aan Koper worden tegengeworpen.

Artikel 11 – Vrijwaring

Koper vrijwaart Labelwise, haar personeel en eventueel door Labelwise in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Labelwise geleverde prestaties onder de overeenkomst.

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden

12.1 Zolang Labelwise geen kredietlimiet heeft toegestaan aan opdrachtgever, wordt alleen onder (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling geleverd.

12.1.1 Bij maatwerk wordt voorafgaande de productie een vooruitbetaling van 50% van het totaalbedrag geëist. Het resterende bedrag wordt voorafgaande de levering geëist door Labelwise.

12.2 Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient zonder aftrek van enige korting, bankkosten of enige schuldvergelijking te geschieden in euro’s, middels storting of overmaking op een door Labelwise aangewezen bankrekening. Betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Labelwise is bijgeschreven.

12.3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar. Dit is eveneens het geval indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.

12.4. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek), vermeerderd met 2 % over het factuurbedrag verschuldigd, vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast is Labelwise gerechtigd om € 7,50 aanmaningskosten in rekening te brengen.

12.5. Bovendien komen alle in redelijkheid door Labelwise gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: deurwaarderskosten en de kosten van juridische bijstand)  die zijn gemaakt in het kader van de niet-nakoming door Koper van haar verplichtingen voor rekening van Koper, zulks met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom (incl. BTW) of een bedrag van € 250,= voor zover dat hoger is, welke minimale vergoeding (mede) gezien moet worden als een aansporing voor Koper om haar (betalings)verplichtingen deugdelijk na te komen (boetebeding).

12.6. Door Koper gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt Koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.7. Ongeacht het voorgaande heeft Labelwise te allen tijde het recht om contante betaling te eisen dan wel, alvorens tot levering of verdere uitvoering van de werkzaamheden over te gaan, van Koper genoegzame zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. De zekerheid wordt gesteld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bancaire instelling, dan wel door middel van het verschaffen van andere daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

13.1. Alle aan Koper geleverde zaken blijven eigendom van Labelwise tot aan het moment van voldoening van al hetgeen Koper uit welke hoofde dan ook aan Labelwise verschuldigd is, rente en kosten daaronder mede begrepen.

13.2. Koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden, tenzij vervreemding plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering door Koper. Overigens is Koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

13.3. Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt Labelwise onherroepelijk door Koper gemachtigd om, indien deze zijn jegens Labelwise aangegane verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door Labelwise geleverde zaken onder zich te nemen en daartoe de plaats waar deze goederen zich bevinden, te betreden. Gedurende de periode dat de geleverde zaken nog in eigendom aan Labelwise toebehoren, zal Koper deze deugdelijk verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder mede begrepen auteursrechten alsmede ingeschreven en niet-ingeschreven modelrechten) op door Labelwise aan Koper ter beschikking gestelde tekeningen, foto’s, catalogi, modellen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke (hierna: “de Materialen”), blijven ten alle tijden bij Labelwise berusten en gaan nimmer over op Koper. Waar in deze Voorwaarden sprake is van "leveren" of vervoegingen van dit woord kan daaruit niet worden afgeleid dat overgang van intellectuele eigendomsrechten is beoogd. Koper krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Materialen in ongewijzigde vorm en voor eigen gebruik aan te wenden, welk recht voorts nimmer verder strekt dan het expliciet overeengekomen gebruik c.q. het gebruik dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs is vereist.

14.2. Onverminderd de algemene strekking van artikel 14.1, is het voor Koper in het bijzonder uitdrukkelijk niet toegestaan om de inhoud (waaronder foto’s) van door Labelwise ter beschikking gestelde catalogi te kopiëren en/of te bewerken. Indien en voor zover Labelwise aan Koper digitale foto’s ter beschikking stelt, dan is het gebruik van deze foto’s enkel toegestaan voor de door Labelwise expliciet aangegeven doeleinden en is gebruik ervan op enige website verboden, tenzij Labelwise hiervoor uitdrukkelijk haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Labelwise is gerechtigd haar toestemming tot gebruik van de Materialen ten alle tijden met onmiddellijke ingang in te trekken, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Koper, waarbij Koper alsdan de Materialen per omgaande aan Labelwise dient te retourneren.

14.3. Het is Koper niet toegestaan om de door Labelwise gehanteerde artikelnummers te gebruiken ten behoeve van zijn eigen exploitatie van de betreffende zaken. Evenmin is het Koper toegestaan eigen foto’s of tekeningen van Labelwise afkomstige zaken en/of de artikelnummers daarvan te plaatsen op internet.

14.4. Indien en voor zover in rechte wordt vastgesteld dat de door Labelwise aan Koper geleverde zaken inbreuk maken op enig in Nederland geldend auteurs- en/of modelrecht van derden, dan zal Labelwise de zaken terugnemen tegen vergoeding van de door Koper betaalde koopprijs. Voornoemde vergoeding van de koopprijs is de enige remedie van Koper ter zake.

Artikel 15 – Beëindiging en annulering

15.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek heeft Labelwise het recht de met Koper gesloten overeenkomst door opzegging te doen eindigen of te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien:

 1. Koper in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
  b. Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of overgaat tot liquidatie;
  c. op het vermogen van Koper of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd.

15.2. Tenzij gehele of gedeeltelijke annulering bij de totstandkoming van de met Labelwise gesloten overeenkomst is uitgesloten, heeft Koper het recht om, binnen een periode van zes weken na de totstandkoming daarvan, doch niet binnen een termijn van veertien dagen voorafgaand aan de door Labelwise beoogde leveringsdatum, de overeenkomst door middel van een schriftelijke, aan Labelwise gerichte verklaring geheel of gedeeltelijk te annuleren (op te zeggen) tegen betaling aan Labelwise van 30% van de overeengekomen koopprijs die overeenkomt met het gedeelte van de overeenkomst dat is geannuleerd. De opzegging heeft eerst haar werking nadat voormelde betaling door Labelwise is ontvangen. Gedeeltelijke opzegging van een overeenkomst tot een resterende orderwaarde van minder dan de minimale orderwaarde zoals deze geldt voor het land waarin Koper is gevestigd dan wel zoals specifiek vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging van Labelwise, is niet mogelijk.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle offertes van en overeenkomsten met Labelwise is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

16.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiden uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de Voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter, tenzij Labelwise er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van Koper.

Artikel 17 – Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling

Ingeval van inconsistentie tussen de tekst van de Voorwaarden in de Nederlandse taal en, in voorkomend geval, die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.

 

Leveringsvoorwaarden

Prijzen inclusief levering

De prijzen op de portal van Labelwise zijn inclusief levering op iedere gewenste locatie in Nederland & België. Bestellingen boven het bedrag van €500,- ex. BTW worden franco geleverd.

Op bestellingen onder het bedrag van €500,- ex. BTW zijn wij genoodzaakt €50,- ex. BTW verzendkosten in rekening te brengen. Dit met de reden dat de prijzen inclusief levering zijn gecalculeerd op schaalvoordelen in transport.

Toch liever zelf afhalen? Dan krijgt u 5% afhaalkorting. Deze 5% geldt over het totaalbedrag ex. BTW. Wij verzoeken u de wens om af te halen te benoemen bij het plaatsen van de bestelling in de checkout. 

Montage op locatie

Wij bieden de mogelijkheid om de het door u aangeschafte meubilair tegen een meerprijs te monteren op uw locatie. Naast volledige montage nemen wij het afval mee om u te ontlasten. Neem contact met ons op om deze mogelijkheden te bespreken.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box